Ogłoszenia


 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego wybrana została Pani Katarzyna Dorota Włodarska zamieszkała w Zwoleniu. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko - referent ds. administracyjno - gospodarczych

w Zespole Szkół Rolniczo - Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem

ul. Wojska Polskiego 78; 26-700 Zwoleń

 

- został wybrany Bogdan Dubil,

- zamieszkały w Zwoleniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

- spełnił wszystkie wymagania niezbędne,

- w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał największą ilości punktów.


 

Dyrektor

Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych

im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
w Zwoleniu
mgr Arosław Jakóbik

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. administracyjno - gospodarczych

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78

ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw administracyjno - gospodarczych

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń tel. 48 676-20-34, fax 48 676-20-34

Liczba etatów: 1,0

Rodzaj umowy o pracę: pierwsza umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe, minimum 5 letni staż pracy,

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, o ochronie danych osobowych, Kodeksu Pracy,

- znajomość przepisów BHP, ppoż.,

- znajomość ustawy o związkach zawodowych,

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

- znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych,

- umiejętność biegłej obsługi: komputera, pakietu MS Office, programu kadry, oprogramowania Systemu Informacji Oświatowej, programu do fakturowania i innych urządzeń biurowych (ksero itp.),

- umiejętność organizacji pracy i nadzorowania pracowników obsługi,

- umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji przepisów ich przestrzegania, poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),

- umiejętność rozliczania podatku VAT i wystawiania faktur,

- umiejętność wypełniania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- umiejętność obsługi baz danych.

Podstawowy zakres obowiązków:

- zapewnienie sprawności technicznej budynków,

- nadzór nad remontami, prowadzenie spraw związanych z remontami i naprawami,

- przechowywanie dokumentacji budowlanej obiektów szkoły oraz innej dokumentacji dotyczącej sprzętu szkolnego,

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły, organizacja inwentaryzacji,

- rozliczanie czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły,

- zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej,

- zaopatrywanie szkoły w środki czystości,

- sporządzanie dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazywanie jej do właściwego oddziału,

- opracowanie sprawozdań GUS, SIO, PFRON

- odpowiedzialność za organizację zabezpieczenia i ochronę mienia szkoły,

- dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz teren wokół szkoły,

- dokonywanie przeglądów budynków szkoły,

- sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny,

- archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

- prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

- odpowiedzialność za sprawy kadrowo-organizacyjne, prowadzenie dokumentacji kadrowej nauczycieli, administracji i obsługi,

- współpraca z księgowością i sekretariatem szkoły,

- realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły,

- ustalenie budżetu szkoły na wydatki administracyjno-gospodarcze,

- sporządzanie planu finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- udział w sporządzaniu wniosków unijnych,

- odpowiedzialność za przygotowanie procedur zamówień publicznych,

- składanie zamówień i zapotrzebowań oraz sporządzanie umów na dostawy i usługi,

- przygotowywanie umów dotyczących wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkoły na warunkach uzgodnionych z dyrektorem szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy,

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży i prac interwencyjnych,

- współpraca z Biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i wypełnianie i składanie wniosków o płatności,

Warunki pracy:

- praca wymaga dyspozycyjności,

- wykonywanie obowiązków na tym stanowisku wymaga szczególnej koncentracji oraz odporności na stres;

- budynki nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim i dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, spełniał wymagane kryterium.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy i zakresie obowiązków,

- kopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia,

- świadectwa pracy dokumentujące pracę zawodową lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

- kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kopia dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo skarbowe,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony www.zsrtzwolen.neostrada.pl; www.zsrtzwolen.republika.pl lub w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z KRK o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjno -gospodarczych" w sekretariacie szkoły przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500 w terminie do 7 czerwca 2013 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu.

Dokumenty dostarczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny - powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458. z późn. zm.)".

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych

im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
w Zwoleniu
mgr Arosław Jakóbik

 


 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Arosław Jakóbik , w dniu:  22‑05‑2013 13:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Strzelecka
email: a_strzelecka@wp.pl
, w dniu:  22‑05‑2013 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑06‑2018 09:41:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie